Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Juwelier van Maarseveen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, of het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Juwelier van Maarseveen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Juwelier van Maarseveen zijn vrijblijvend, en Juwelier van Maarseveen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Juwelier van Maarseveen. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Juwelier van Maarseveen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u bij Juwelier van Maarseveen een vast tarief voor binnen Nederland. Dit bedrag zal in het bestelproces kenbaar worden gemaakt.
3.2 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald. Via iDeal; bij het afrekenen kiest u "iDeal" als betaalmethode. Hierna selecteert u uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door de bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en wij worden geïnformeerd dat uw bestelling is betaald. Via rembours, u betaald bij aflevering van uw bestelling aan huis, het bedrag aan de postbode. Betaling vooraf op bankrekening, de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op rekeningnummer 17.49.16.582 Rabo bank ten name van Juwelier van Maarseveen te Odiliapeel.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Juwelier van Maarseveen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Juwelier van Maarseveen gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Juwelier van Maarseveen.

Artikel 4. Levering
4.1 Nadat de betaling is ontvangen, versturen wij de bestelde artikelen binnen drie (3) werkdagen of minder, doch maximaal binnen tien (10) werkdagen. 4.2 Indien de levertijd langer wordt dan tien (10) werkdagen m.u.v. feestdagen wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en bestaat er de mogelijkheid voor beide partijen de overeenkomst te ontbinden. Dit dient altijd per e-mail gemeld te worden.
4.3 Juwelier van Maarseveen is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door u of derden ten gevolge van het niet dan wel te laat leveren van producten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Juwelier van Maarseveen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriëele eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriëele eigendomsrechten welke rusten op de door Juwelier van Maarseveen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Juwelier van Maarseveen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Juwelier van Maarseveen zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen) na de aflevering per e-mail, gemotiveerd op de hoogte te stellen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Juwelier van Maarseveen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Juwelier van Maarseveen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 De verzender ontvangt van ons een nummer dat bij de retourzending moet worden vermeld. Zendingen zonder nummer worden niet behandeld.
7.5 De retourzending moet worden vergezeld van de originele factuur.
7.6 Teruggave–garantie is niet mogelijk bij afgeprijsde artikelen.
7.7 Oorbellen kunnen en mogen wij om hygiënische redenen niet terugnemen.
7.8 Gegraveerde en op maat gemaakte artikelen kunnen niet geretourneerd worden

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Juwelier van Maarseveen, dan wel tussen Juwelier van Maarseveen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Juwelier van Maarseveen, is Juwelier van Maarseveen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Juwelier van Maarseveen.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1 De garantie periode bij Juwelier van Maarseveen op horloges is voor de modellen tot € 20,00 6 maanden en vanaf € 20,00 1 jaar en gaat in op de dag dat de verzending naar de klant is gedaan.
9.2 Onder de garantie van de horloges valt de werking en eigenschappen van het uurwerk, en zoals opgegeven door de fabrikant. In deze periode zijn de kosten voor verzending naar de fabrikant voor rekening van Juwelier van Maarseveen
9.3 Niet onder de garantie valt: onjuist en/of ondeskundig gebruik van het horloge en/of het niet behandelen van het horloge volgens de voorschriften/richtlijnen van de fabrikant. Tevens valt niet onder de garantie: glasbreuk en glasbeschadiging; kronen en horlogebanden e.d. Voor sieraden geld dat dit altijd getoetst moet worden door Juwelier van Maarseveen op garantie wel of niet. E.a. is altijd ter beoordeling van Juwelier van Maarseveen.
9.4 Indien een product niet onder de garantie valt, dient de retour- en/of reparatie zending voldoende gefrankeerd te zijn. Verzendkosten van en naar de klant worden niet vergoed. Alvorens een product voor reparatie, garantie of retourzending bij Juwelier van Maarseveen aan te bieden, dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met Juwelier van Maarseveen.
9.5 De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
9.6 Juwelier van Maarseveen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Juwelier van Maarseveen.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Juwelier van Maarseveen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schrijftelijk mee te delen en zulks zonder dat Juwelier van Maarseveen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijk en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Juwelier van Maarseveen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Juwelier van Maarseveen opgave doet van een adres, is Juwelier van Maarseveen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Juwelier van Maarseveen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Juwelier van Maarseveen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Juwelier van Maarseveen deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Juwelier van Maarseveen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Juwelier van Maarseveen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Juwelier van Maarseveen Is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.5 Juwelier van Maarseveen is gevestigd te Odiliapeel, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer. 16.03.49.18 en BTW-identificatienummer is 80.32.09.186.B01
11.6 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Juwelier van Maarseveen, naar het email adres zoals staat aangegeven op de contact pagina op de internetsite.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. !
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items